Đăng ký sử dụng WTM Platform

  • "S.VIP" - DỊCH VỤ CHĂM SÓC TÀI KHOẢN CAO CẤP NHẤT (Phù hợp Nhà đầu tư có tổng tài sản từ 10 tỷ đồng) - Gia nhập nhóm tư vấn "S.VIP" : Tư vấn chiến lược đầu tư hàng ngày và tư vấn liên tục trong phiên theo dòng tiền thông minh - Công cụ đầu tư chuyên biệt dành riêng "S.VIP" : Phát hiện cơ hội đầu tư và Quản trị danh mục đầu tư thông minh - Hỗ trợ riêng : Có Chuyên viên cao cấp hỗ trợ liên tục --------- "VIP" - DỊCH VỤ CHĂM SÓC TÀI KHOẢN CAO CẤP (Phù hợp Nhà đầu tư có tổng tài sản từ 03 - 10 tỷ đồng) - Gia nhập nhóm tư vấn "VIP" : Tư vấn chiến lược đầu tư hàng ngày và tư vấn liên tục trong phiên theo dòng tiền thông minh - Công cụ đầu tư chuyên biệt dành riêng cho "VIP" : Phát hiện cơ hội đầu tư và Quản trị danh mục đầu tư thông minh - Hỗ trợ riêng : Có Chuyên viên hỗ trợ liên tục --------- "Diamond" - DỊCH VỤ CHĂM SÓC TIÊU CHUẨN (Phù hợp Nhà đầu tư có tổng tài sản dưới 03 tỷ đồng) - Gia nhập nhóm tư vấn "Diamond" : Tư vấn chiến lược đầu tư hàng ngày - Công cụ đầu tư chuyên biệt "Diamond" : Phát hiện cơ hội đầu tư và Quản trị danh mục đầu tư thông minh
 

Câu hỏi xác thực